Strategi 2023 – 2027

”Tillsammans skapar vi en välkomnande och smart landsbygd där utveckling sker med hänsyn till naturen.”

Underifrånperspektiv

Strategin har tagits fram i bred samverkan mellan en mängd aktörer i området. Mer än 250 personer har aktivt jobbat fram underlaget till strategin, och på så sätt varit delaktiga i hur den skulle formas. Leader Nedre Dalälven är stolta och glada över det stora engagemanget för vår bygd och hoppas på att många spirande idéer kan förverkligas under de kommande åren!

Mål

  • Ett hållbart område
  • Livskraftiga bygder
  • En stark besöksnäring

Insatsområden

Dessa är de områden det går att söka stöd för hos oss. Läs mer i vår strategi eller inspireras av vad andra engagerade människor i Nedre Dalälvsområdet har gjort för sin bygd.

  1. Lokal utveckling
  2. Smarta bygder
  3. Entreprenörskap & Innovation
  4. Klimat & Miljö
  5. Hållbar besöksnäring

1. Lokal utveckling

Lokal utveckling är något av Leaders själ och hjärta. Detta insatsområde inbegriper det mesta av vad den lokala nivån har angett önskemål om att arbeta med för områdets utveckling. Här ryms olika typer av insatser som engagerar människor och är viktiga för bygdens utveckling.

2. Smarta bygder

I smarta bygder utvecklas kreativa lösningar på lokala utmaningar genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter. Det kan till exempel handla om lokala nav för privat, ideell och offentlig verksamhet på en ort som kan innehålla distansarbetsplatser, lokaler för företag och föreningsverksamhet eller annan samverkan.

3. Entreprenörskap & Innovation

Ett av Leaders syften är att stötta den lokala ekonomin för att bidra till nya och bevarade arbetstillfällen och företag. Vi vill även stötta entreprenörskap i ett bredare perspektiv samt alla varianter av innovation i området. Nytänkande och testverksamheter som passar in inom leadermetoden är något som kan bli aktuellt att stötta.

4. Klimat & Miljö

Leaderområdets geografiska område är identiskt med Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, ett modellområde för hållbar utveckling.

Exempel på möjliga insatser är arbete med att kommunicera klimat- och miljöfrågor i området samt biosfärmärkning av produkter och tjänster. Arbete med fiskevård för att få upp havsvandrande fisk i älven, stötta fiskevårdsföreningar samt insatser längs kuststräckan ligger även det inom insatsområdet, precis som arbete för främjande av öppet landskap och
biologisk mångfald.

 

5. Hållbar besöksnäring

Besöksnäringen framkom som det enskilda området med störst utvecklingsmöjlighet i samtliga lokala processmöten. Nedre Dalälvsområdet, med de unika natur- och kulturmiljöerna som finns här, är ett naturligt rekreationsområde och besöksnäringen blir allt viktigare.

Vi vill med detta insatsområde stötta utvecklingen av besöksnäringen i en hållbar riktning, inte minst miljömässigt.