Halvtidsutvärdering av Leader Nedre Dalälven 3 2014-2020

Halvtidsutvärdering av leaders mjuka värden

Nu är halvtidsutvärderingen av Leader Nedre Dalälven 3 färdigställd och presenterad vid årsmötet den tionde april 2019. Hanna Wickström, numera före detta agronomstudent vid SLU i Uppsala, har genomfört intervjuer med de projekt som under hösten 2018 hade kommit igång med sin verksamhet. Både intervjuerna och det efterföljande analysarbetet har fokuserat på leaders mjuka värden i form av mervärden och synergieffekter.

Halvtidsutvärderingen finns att läsa i sin helhethär.


Utvärdering av Leader Nedre Dalälven 2008 - 2014

Den förra programperioden har utvärderats och sammanställts.

Rapporten beskriver resultat och effekter som utvecklingsarbetet inom Leader Nedre Dalälven har lett till samt vilka resurser som ställts till områdets förfogande för perioden 2008 – 2014. Detta var den andra perioden i Nedre Dalälvsområdet med leaderarbete inom EU:s landsbygdsutvecklingsprogram.

I arbetet med utvärderingen har vi vidareutvecklat metoderna för inhämtning och sammanställning av material utifrån erfarenheter från den utvärdering som gjordes av Leader+, perioden 2001 – 2007. Utvärderingen bygger på uppgifter från projektdeltagarna, som haft de bästa förutsättningarna att kunna bedöma effekterna av det egna projektet. De kvantitativa uppgifterna har inhämtats i form av telefonintervjuer, där ett resonemang har förts kring svaren. Uppgiftslämnarna har fått förklara hur de kommit fram till respektive uppgift och ge konkreta exempel på vad t.ex. de nya arbetstillfällena består av.

Inspirerat av samarbetet med Leader 3sam har utvärderingen utökats med en enkät med öppna frågor. Ytterligare en nyhet är att det utöver områdesrapporten har gjorts en sammanfattande uppföljning för varje projekt, som ger en tydlig bild av vad som gjorts och uppnåtts inom respektive projekt. Dessutom har projekten själva i många fall gjort innehållsrika och läsvärda slutrapporter. Såväl de sammanfattande uppföljningarna som projektens egna slutrapporter kan laddas ned från hemsidan www.leader-nedredalalven.org

Vi har strävat efter att på ett så lättfattligt sätt som möjligt försöka beskriva den komplexa struktur som reglerat leaderarbetet. Därför innehåller rapporten två sammanfattningar, en kortare som inledning till rapporten och en något längre mellan huvudtext och bilagor. För tydlighet i redogörelsen av effekter, resultat och samhällsnytta har vi använt diagram och tabeller som komplement till texterna. Bilagorna kan synas vara många men har tagits med för att förklara arbetets förutsättningar, metoder och resultat.

När rapporten slutförts, har området påbörjat arbetet med sin tredje leaderperiod. Med de båda utvärderingar som nu gjorts av leaderarbetet i Nedre Dalälvsområdet finns en god grund att utgå från i det uppföljnings- och utvärderingsarbete som planeras för den nya programperioden fram till och med år 2020.

Vi vill framföra ett stort tack till alla de projektmedarbetare som avsatt tid och lagt ned engagemang på att förse oss med ett så bra faktaunderlag som möjligt. Utan deras medverkan hade denna utvärdering inte varit möjlig att genomföra. Utvärderingen har gjorts inom leaderkansliet av Karin Andersson, Bengt Gyldberg och Henrik Thomke.


Gysinge den 25 maj 2016

Kalle Hedin, ordförande Leader Nedre Dalälven                         Kia Olofsdotter, verksamhetsledare Leader Nedre Dalälven  Utvärdering Leader Nedre Dalälven 2008 - 2014

» Läs de sammanfattade projektuppföljningarna här

 

Kandidatarbete om Leader Nedre Dalälven 3

Stina Ernstsson, student vid Sveriges lantbruksuniviersitet (SLU), har i sitt kandidatarbete skrivit om Leader Nedre Dalälven 3

Katalysatorer för landsbygdsutveckling

– En studie av Leader Nedre Dalälven 3 och etableringen
av den nya programperioden lokalt ledd utveckling genom
leadermetoden 2014-2020

  Läs kandidatarbetet här


  


Sidan uppdaterad 2016-08-15/KA