Projekt för konceptutveckling av TURiS i Säter (ett icke spårbundet tåg)

Journalnummer
2016-2173
Projektägare
Tågturer i Säter ekonomisk förening
Projekttid
2016-03-29 - 2019-10-30
Projektstatus
Avslutat
 Slutrapport
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade arbetstillfällen och verksamheter. Projektet kan förväntas leda till nya samarbeten mellan bygdens aktörer och bli en sammanlänkande funktion mellan centrala Säter och övriga kommundelar.
Använda  
stödmedel
889 885 kr
Total omslutning
1 048 066 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är göra TURiS till en varaktig, affärsmässig verksamhet, bevara befintliga och skapa nya arbetstillfällen, göra Säterdalen tillgänglig för alla genom en handikappanpassad vagn, utveckla nya samverkansformer, utgöra ett komplement till begränsad befintlig kollektivtrafik, göra Säters kommun mera känt och attraktivt för boende och besökare, medverka till att sprida information om aktiviteter, natur- och kulturupplevelser.

Målet med projektet är att utveckla föreningens organisation genom att arbeta med ledarskap, kommunikation, medarbetare, strategisk planering, processer och resultat.

Projektet består i att tillsätta en projektledare, en ekonomiansvarig och en webmaster. Projektet består också i utbildning i styrelsearbete, workshops, marknadsföring, dialogmöten och programvaror.
Kontaktpersoner
Ylva Behr
070-841 16 37
Bernt Lindstenz
070-772 22 96
Kommun
Säter


Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA