Lokal utvecklingsstrategi 2023 - 2027

Utifrån den behovsanalys som genomförts i samband med lokala processmöten och regionala SWOT-möten under våren 2021 har vi nu en remissversion klar. Den innehåller områdesbeskrivning och behovsanalys samt förslag på vision, mål och insatsområden. Dokumentet är skrivet i en mall tillhandahållen av Jordbruksverket, med teckenbegränsningar för varje kapitel.

Vi vill gärna ha inspel på förslaget, med fokus på följande:
Finns det en röd tråd genom hela strategin från behov till mål och insatsområden?
Är målen och insatsområdena rätt för området? Är det något vi har missat eller som behöver förtydligas? Övriga synpunkter?

Remissperioden är mycket kort och vi behöver era svar senast den 24 september för att ha möjlighet att ta hänsyn till dem innan strategin skall vara helt färdig.

Mejla era synpunkter till oss på info@nedredalalven.se


  Remissversion av Leader Nedre Dalälvens lokala utvecklingsstrategi 2023 - 2027

Sidan uppdaterad 2021-09-10/KA