Ansökan om stöd, steg 2


Ansökan om leaderstöd görs i två steg. När ni skickat in er ansökan, steg ett, blir ni kontaktade av leaderkontoret och får bl.a. veta till vilken fond, landsbygdfonden, regionalfonden eller socialfonden, som er ansökan, steg 2, ska göras till.

Om er ansökan ska göras till landsbygdsfonden, behöver ni också veta vilket fokusområde som ansökan ska tillhöra. Frågorna ni får besvara i ansökan varierar beroende på fokusområde.

Förutom fond och eventuellt fokusområde, får ni av leaderkontoret också veta till vilket av strategins insatsområden attraktivitet, hållbara jobb eller livskraftiga verksamheter som ansökan ska tillhöra. Beroende på fond och insatsområde kommer ni att få ett antal urvalskriterier att kommentera. Dessa kommentarer är till stor hjälp för LAG i deras bedömning hur väl projektet passar in och kan uppfylla målen för insatsområdet i Leader Nedre Dalälvens strategi.

Vi rekommenderar att ni avvaktar med att fylla i och skicka in ansökan, steg 2, tills ni varit i kontakt med leaderkontoret och fått nödvändiga instruktioner!

Däremot är det väldigt bra att förbereda sig. Ansökan, steg 2, innehåller en hel del frågor att besvara och till ansökan ska bl.a. projektets budget bifogas.

Budgeten ska göras enligt Jordbruksverkets budgetmall och ska kopplas till projektets aktiviteter.
  Budgetmall - projektstöd
  Anvisning till budgetmall - projektstöd

En aktivitetsplan är en sammansställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Mallen är tänkt som ett stöd i planeringen och för budgetmallen. Den tydliggör vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Här kan ni också visa hur ni kommit fram till omfattningen av exempelvis antal arbetstimmar, antal mil eller antal deltagare. Detta är ett krav, men kan även göras i en specificerad budget, se nedan.
  Mall - aktivitetsplan

Om projektet har lönekostnader, ska beräkning av timlön ske utifrån Jordbruksverkets blankett. OBS! Blanketten måste sparas ned på en dator för att sedan kunna fyllas i.
Beräkning av timlön, blankett

Till budgeten ska en specificering av utgifterna bifogas. Detta kan göras i löpande text, som en ny flik i budgetmallen och/eller i aktivitetsplanen. Specificera era utgifter, ge förklaringar, visa beräkningar och bifoga underlag så att det är möjligt att bedöma om utgifterna är rimliga. Till exempel kan offerter från olika leverantörer, prisjämförelser från olika leverantörer på internet eller hänvisningar till olika leverantörers prislistor för en budgeterad utgift bifogas.

Om projektet finansieras av övriga offentliga verksamheter med faktisk medfinansiering i pengar, finansiärens egen arbetstid eller lokaler etc., ska ett medfinansieringsintyg ställt till projektet bifogas ansökan.
Blankett medfinansieringsintyg


Nedan presenteras de frågor som alla projekt, oavsett fond, ska svara på med grön bakgrundsfärg. De frågor som enbart ställs till sökande till regionalfonden har orange bakgrundsfärg och de till socialfonden har blå. De frågor som ställs till sökande till landsbygdsfonden finns inte med här då de är olika beroende på fokusområde.

 
Projektets syfte och vilket behov finns det av det?
Vad är syftet med projektet? Beskriv varför ni vill genomföra projektet och vad det ska leda till.
Vilket behov finns det av projektet? Beskriv vilket behov ni vill tillgodose eller problem som ni vill lösa genom projektet.
Kommer projektet endast att vara till nytta för företag? Om ja, beskriv hur projektet kommer att vara till nytta för företag. Beskriv vilka företag och på vilket sätt de får nytta av projektet.
Kompetens och samarbete
Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet? Beskriv hur ni organiserar arbetet i projektet. Beskriv vilka kompetenser och erfarenheter de som ska jobba i projektet har.
Vilka andra samarbetar projektet med? Ange vilka andra aktörer ni ska samarbeta med för att nå projektets syfte och mål.
Genomförande och aktiviteter
Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Beskriv hur ni ska genomföra projektet och vilka aktiviteter som ingår. Använd gärna mallen som finns för aktivitetsplan och bifoga den som en bilaga.
Nytänkande och andras erfarenheter
Är projektet nytänkande och i så fall hur? Projektet kan vara nytänkande på den plats där ni ska genomföra det. Det kan också vara nytänkande inom den bransch eller motsvarande som ni ska arbeta med, till exempel nya produkter eller processer.
Känner ni till något liknande projekt? Om ja, Vilket projekt är det och hur tar ni tillvara på deras erfarenheter?  
Geografiskt område
Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?  
Mål
Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut? Beskriv vilka mål ni ska ha nått vid projektets slut. Målen ska vara mätbara.
Vilka mål ska ni nå på lång sikt? Beskriv vilka mål ni kommer att uppnå på längre sikt, det vill säga efter projektets slut. Målen ska vara mätbara.
Vad händer med resultatet?
Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?  
Hur kommer ni att sprida projektets resultat?  
Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut? Beskriv hur verksamheten ska leva vidare efter projektets slut.
Er vanliga verksamhet
Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?  
Andra sökta och beviljade stöd
Har du som sökande sökt eller beviljats andra stöd för utgifter som ni tar upp i denna ansökan? Om ja, bifoga bilaga om tidigare beviljat stöd.  
Har er verksamhet fått statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd till företag eller stöd för kompetensutveckling de tre senaste beskattningsåren? Om ja, bifoga bilaga om beslut om stöd.  
Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här? Motivera varför ni behöver det sökta stödet.
Ideellt arbete och övriga ideella resurser
Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet? Ideella resurser är ideellt arbete eller övriga ideella resurser. Ideellt arbete är arbetsinsatser som projektet inte betalar för. Övriga ideella resurser är till exempel material eller lokaler som projektet inte betalar för.
Om ja, svara på följande frågor:  
Beskriv det ideella arbetet. Berätta vad det ideella arbetet ska bestå av. Ange antal timmar.
Ange värdet av det ideella arbetet i kronor. Räkna ut värdet för det ideella arbetet. Tid för personer över 16 år värderas till 220 kronor per timme. Tid för personer mellan 13-15 år värderas till 50 kronor per timme. Yrkesmän får räkna samma timkostnad som han eller hon har för motsvarande tjänst inom sitt yrkesmässiga arbete.
Beskriv de övriga ideella resurserna. Det kan till exempel vara en lokal som ni inte betalar hyra för eller byggmaterial som ett företag skänker.
Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor.
Indikatorer och uppföljningsuppgifter
Kommer projektet att leda till att nya företag skapas? Om ja, ange uppskattat antal företag. Nyskapade företag är företag, oavsett organisationsform, som startar tack vare projektet.
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor? Om ja, ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas. Nyskapade arbetstillfällen ska vara bestående efter projektets slut. Inkludera även nya arbetstillfällen i form av köpta tjänster. En heltid motsvarar 1720 årsarbetstimmar. Till exempel motsvarar en ny halvtidstjänst 860 timmar. Ange uppskattat antal.
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män? Om ja, ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas. Nyskapade arbetstillfällen ska vara bestående efter projektets slut. Inkludera även nya arbetstillfällen i form av köpta tjänster. En heltid motsvarar 1720 årsarbetstimmar. Till exempel motsvarar en ny halvtidstjänst 860 timmar. Ange uppskattat antal.
Frågor till projekt inom regionalfonden
Kommer projektet att stärka kopplingen mellan land och stad? Om ja, beskriv på vilket sätt. Det kan till exempel vara erfarenhetsutbyten, marknader för lokala produkter eller kompetensutveckling. Beskriv vad ert projekt ska arbeta med som stärker kopplingen mellan land och stad.
I vilken typ av område ska ni genomföra projektet? Ni kan göra flera val.
  • Tätort med mindre än 5 000 invånare eller på landsbygden.
  • Stad med fler än 5 000 invånare.
  • Stad med fler än 50 000 invånare.
Kommer företag få stöd till investeringar inom projektet? Om ja, ange hur stor företagets eller företagens egen privata insats är i kronor. Den totala privata investeringen ska värderas och räknas samman. Det ska omfatta värdet av den insats av investeringen som företaget eller företagen gör, utöver det sökta stödet. I värdet ska inte tid räknas in.
Frågor till projekt inom socialfonden
Hur många kvinnor räknar ni med ska vara deltagare i projektet? Deltagare i projektet är de personer som ni riktar er till och som får nytta av projektet.
Hur många män räknar ni med ska vara deltagare i projektet? Deltagare i projektet är de personer som ni riktar er till och som får nytta av projektet.
I vilken typ av område ska ni genomföra projektet? Ni kan göra flera val.
  • Tätort med mindre än 5 000 invånare eller på landsbygden.
  • Stad med fler än 5 000 invånare.
  • Stad med fler än 50 000 invånare.
Sidan uppdaterad 2017-03-27/KA