Ansökan om stöd, steg 2


Ansökan om leaderstöd görs i två steg. När ni skickat in er ansökan, steg ett, blir ni kontaktade av leaderkontoret och får bl.a. veta till vilken fond, landsbygdfonden, regionalfonden eller socialfonden, som er ansökan, steg 2, ska göras till.

Om er ansökan ska göras till landsbygdsfonden, behöver ni också veta vilket fokusområde som ansökan ska tillhöra. Frågorna ni får besvara i ansökan varierar beroende på fokusområde.

Förutom fond och eventuellt fokusområde, får ni av leaderkontoret också veta till vilket av strategins insatsområden attraktivitet, hållbara jobb eller livskraftiga verksamheter som ansökan ska tillhöra. Beroende på fond och insatsområde kommer ni att få ett antal urvalskriterier att kommentera. Dessa kommentarer är till stor hjälp för LAG i deras bedömning hur väl projektet passar in och kan uppfylla målen för insatsområdet i Leader Nedre Dalälvens strategi.

Vi rekommenderar att ni avvaktar med att fylla i och skicka in ansökan, steg 2, tills ni varit i kontakt med leaderkontoret och fått nödvändiga instruktioner!

Däremot är det väldigt bra att förbereda sig. Ansökan, steg 2, innehåller en hel del frågor att besvara och till ansökan ska bl.a. projektets budget bifogas.

Budgeten ska göras enligt Jordbruksverkets budgetmall och ska kopplas till projektets aktiviteter.
  Budgetmall - projektstöd
  Anvisning till budgetmall - projektstöd

En aktivitetsplan är en sammansställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Mallen är tänkt som ett stöd i planeringen och för budgetmallen. Den tydliggör vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Här kan ni också visa hur ni kommit fram till omfattningen av exempelvis antal arbetstimmar, antal mil eller antal deltagare. Detta är ett krav, men kan även göras i en specificerad budget, se nedan.
  Mall - aktivitetsplan

Om projektet har lönekostnader, ska beräkning av timlön ske utifrån Jordbruksverkets blankett. OBS! Blanketten måste sparas ned på en dator för att sedan kunna fyllas i.
Beräkning av timlön, blankett

Till budgeten ska en specificering av utgifterna bifogas. Detta kan göras i löpande text, som en ny flik i budgetmallen och/eller i aktivitetsplanen. Specificera era utgifter, ge förklaringar, visa beräkningar och bifoga underlag så att det är möjligt att bedöma om utgifterna är rimliga. Till exempel kan offerter från olika leverantörer, prisjämförelser från olika leverantörer på internet eller hänvisningar till olika leverantörers prislistor för en budgeterad utgift bifogas.

Om projektet finansieras av övriga offentliga verksamheter med faktisk medfinansiering i pengar, finansiärens egen arbetstid eller lokaler etc., ska ett medfinansieringsintyg ställt till projektet bifogas ansökan.
Blankett medfinansieringsintyg


 
Sidan uppdaterad 2019-04-09/SC