Söka leaderstöd

Jordbruksverket beslutade den 20 januari 2016 att godkänna strategi, LAG och området Leader Nedre Dalälven 3. Verksamheten fortlöper inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin. » Läs strategin här

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har fastställt en maxbeloppsgräns för leaderstöd till 300 000 kr per år i max tre år för lokala projekt inom en kommun.

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i området. Privatpersoner kan inte söka leaderstöd.

Kansliet handlägger ansökningar löpande. Handläggningen är omfattande och endast de ansökningar som är fullständiga i god tid före resp. LAG-möte kan tas upp för beredning och beslut. 

 

Kommande beslutsmöten i LAG 2018
31 maj
4 oktober
6-7 december


 

Att göra en projektansökan

Använd gärna Jordbruksverkets » Guide till e-tjänsten
På sidorna 1-12 i guiden finns information om e-tjänsten, fullmakter m.m. På sidorna 30-37 finns information som rör ansökan till lokalt ledd utveckling.

Nedan beskrivs vilka förberedelser som behövs för att göra en ansökan.
Jordbruksverket/Mina Sidor
Ansökan görs på Jordbruksverkets hemsida under mina sidor » Jorbruksverkets hemsida/mina sidor
E-legitimation
För att logga in på mina sidor krävs att du har e-legitimation. Mer information om e-legitimation finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida » Jordbruksverkets hemsida/e-tjänster
E-legitimationen är personlig.
Fullmakt
För att göra en projektansökan till lokalt ledd utveckling för en förening, organisation eller ett företags räkning krävs att du har en fullmakt.

» Blankett för ansökan om fullmakt från Jordbruksverkets hemsida

Blanketten ska skrivas ut, fyllas i och undertecknas av behörig firmatecknare. Den ska sedan skickas tillsammans med ett intyg på vem som är firmatecknare till:
Jordbruksverket
Djurregisterenheten
826 84 Söderhamn


Mer information om fullmakter finns på Jordbruksverkets hemsida: » Jordbruksverkets hemsida/fullmakter
Varje fullmakt är personlig. Flera fullmakter kan dock delas ut av behörig firmatecknare.

OBS!!! Viktigt att det tas en kopia på den ansökan om fullmakt som skickas in samt på kvittensen som kommer från Jordbruksverket. Dessa kopior ska tillsammans med dokument som styrker firmatecknare (t.ex. protokollsutdrag) skickas till leaderkansliet och är nödvändiga för att ansökan ska kunna handläggas.
Påbörja ansökan
När fullmakten är godkänd kan ansökan påbörjas genom att logga in på mina sidor (med e-legitimation) på Jordbruksverkets hemsida och följa anvisningarna för ansökan till lokalt ledd utveckling.

Ansökan görs i två steg
I steg 1 efterfrågas bl.a. kontaktuppgifter, beskrivning av projektets verksamhet och summan av de projektmedel man vill söka.
Har man en fullständig projektbeskrivning rekommenderar vi att bifoga denna redan i steg 1, då det underlättar kansliets handläggning av ansökan.

När ansökan, steg 1, skickats in får leaderkansliet tillgång till den och kan läsa den. Det görs då en bedömning inom vilket insatsområde och inom vilken fond som ansökan ska göras till. Om ansökan ska göras till Landsbygdsfonden görs även en bedömning till vilket fokusområde den ska höra. Projektgruppen/personen som lämnat in ansökan kontaktas av kansliet och får information för att kunna gå vidare till ansökan, steg 2.

» Läs mer om ansökan, steg 1

» Läs mer om ansökan, steg 2Sidan uppdaterad 2018-03-27/KA