Satsning för att bygga en livskraftig förening - projektledare

Journalnummer
2016-2349
Projektägare
Avesta AIK
Projekttid
2016-04-01 - 2019-12-31
Projektstatus
Avslutat
Fond
Socialfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Socialfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet vänder sig till de inom Socialfonden särskilt utpekade målgrupperna: arbetslösa och de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten är helt i linje med Socialfondens mål att ”Motverka arbetslöshet, utanförskap och öka social inkludering och integration på arbetsmarknaden”.Projektet harmonierar också väl med det horisontella målet integration och mångfald.
Använda stödmedel
730 638 kr
Total omslutning
960 591 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att använda föreningen som en plattform och få deltagare att komma närmare arbetsmarknaden. Deltagarna ska ges möjlighet att utveckla språket och skaffa sig erfarenheter och kunskaper inom olika arbetsområden. Genom föreningens stora nätverk, ges möjlighet att skapa kontaktnät, vilket kan bli betydelsefullt för framtida arbetsmöjligheter.   

Målet med projektet är ett antal deltagare som skaffat sig erfarenheter, kunskap, kontaktnät och ett utvecklat språk och därmed fått bättre möjligheter att närma sig arbetsmarknaden.

Projektet består i att anställa en projektledare på halvtid under tre år. Projektledaren ska framförallt handleda personer med praktik eller instegsjobb i att prova olika uppdrag och sysslor i föreningen. Deltagarna ska succesivt ta över den ökade löpande administrationen som ett ökat medlemsantal medför. Utöver detta kan de utifrån intresse och tidigare erfarenheter delta i arbetet med t.ex. att leda grupper, föräldrautbildningar, beställningar, läxläsning, arbete i servering, lokal- och materialvård, vaktmästarsysslor och dokumentation.
Kontaktpersoner
Susanna Isacsson
070-537 97 51
Anders Sundvall
076-119 33 39
Hemsida

Kommun
Avesta


Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA