Lokalekonomidag Hedemora - inspiration och nätverkande för lokal utveckling

Journalnummer
2016-2852
Projektägare
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Projekttid
2016-04-19 - 2017-09-01
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter. Arbetet är tydligt inriktat på problemlösning samt att se och finna möjligheter för verksamheter i bygden att utvecklas och stärka sin livskraft.
Använda stödmedel
54 842 kr
Total omslutning
215 790 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att sprida kunskap om hur en bygd kan organisera och finansiera lokal ekonomisk utveckling, att se och finna möjligheter för verksamheter i bygden att utvecklas och stärka sin livskraft samt att inspirera till handling genom att delge kunskap och metoder från lyckade projekt och nätverk runt om i Sverige.  

Målet med projektet är att genomföra en lokalekonomidag i Hedemora.
 
Projektet består i: 
- Fas 1. Bygga upp nätverk av viktiga aktörer lokalt. Inventera vilka föreningar, företag, myndighetspersoner m.fl. som bör sitta med i styrgruppen och ha inflytande i utformande av programmet.
- Fas 2. Styrgrupp tillsammans med projektledare tar reda på vilka bygder, forskare och finansiärer som redan löst problem som de tilltänkta deltagarna har. Detta blir sedan de goda exempel som utgör stommen i programmet. Styrgruppen inventerar vilka som bör bjudas in som deltagare. Den andra fasen avslutas med marknadsföringsarbete och utskick av inbjudningar.
- Fas 3. Genomförande av konferensen.
- Fas 4. Utvärdering, bl.a. genom enkäter. Sammanställning av dokumentation från de lokalekonomidagar som genomförts i landet. Bygderna får ta del av exempel och lärdomar som kommit fram på andra platser.
Kontaktpersoner
Josefin Heed
072-706 88 60
Tina Nygårds
08-24 13 50
Hemsida

Kommun
Hedemora

Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA