Gnista för glöd - Inspiration och engagemang för ökad restaurering och hävd av älvängar

Journalnummer
2016-727
Projektägare
Nedre Dalälvens Intresseförening
Projekttid
2016-04-01 - 2019-06-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Hållbara jobb
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdfonden och insatsområde Hållbara jobb. Projektet har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter, bevarad och ökad biologisk mångfald samt ett än mer attraktivt landskap. Projektet är tydligt inriktat på nätverksbyggande och på att stödja samverkan som främjar företagande och entreprenörskap, vilket är en central uppgift inom insatsområdet.
Använda  stödmedel
1 420 114 kr
Total omslutning
1 564 778 kr
Verksamhet
Projektets övergripande syfte är att bidra till ökad hävd av älvängar och andra sidvallsängar och därigenom till nya och bevarade arbetstillfällen, en attraktivare landsbygd, större biologisk mångfald och förbättrade förutsättningar för turismen. Projektet syftar till att bidra till detta genom att inspirera och engagera lokala aktörer att i egen regi restaurera och hävda älvängar, förmedla kontakter mellan entreprenörer/lantbrukare, markägare och rådgivande organ, bereda tillfällen till utbyte av kunskaper och erfarenheter, lägga en grund för kommande restaureringsinsatser och för framtida nationella och internationella samarbeten samt att bidra till ytterligare förstärkning av varumärket Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.
 
Projektets mål är att vid projekttidens slut ha bidragit till ökat engagemang och samarbeten för att öka hävden i området och till ökade kunskaper om bland annat regelverk, stöd, samarbetsformer och fördelar med hävd. Andra mål är att en grund har lagts för kommande restaureringsinsatser och för framtida nationella och internationella samarbeten.
 
Projektet består i att inspirera och engagera lokala lantbrukare och entreprenörer, t.ex. genom nätverkande, studiebesök, support och coachning. Förmedla kontakter mellan entreprenörer/lantbrukare och myndigheter som kommun och länsstyrelse med kompetens inom företagsrådgivning och lantbruksrådgivning. Identifiera och starta samverkan med kommunala näringslivsenheter.
Skapa kontakter och sammanföra markägare, djurhållare och entreprenörer. Tillsammans med länsstyrelserna, Naturvårdsverket, markägare och andra aktörer lägga en grund för kommande restaureringsinsatser, bland annat genom att ta fram förslag på val av lokaler, genomförande av restaurering, förberedelser för efterföljande hävd, organisation, uppföljning av effekter på biologisk mångfald, myggförekomst m.m. Lägga en grund för framtida nationellt och internationellt samarbete genom omvärldsanalys, partnersök och inledande kontakter.
Kontaktpersoner
Elias Regelin
0291-213 15
 

Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA