Från Köping till Kärna

Journalnummer
2017-4333
Projektägare
Näringsliv i Samverkan
Projekttid
2017-10-25 - 2021-06-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Regionalfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Regionalfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet har goda förutsättningar att genom ett ökat samarbete och konkretiserade visioner bidra till att befintliga butiker fortlever och att nya öppnas. En livskraftig centralort med utökat utbud förväntas leda till en positiv utveckling och ökad attraktivitet för hela kommunen.

Använda stödmedel
886 216 kr
Total omslutning
1 312913 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att utveckla Tierps köping till en attraktiv landsbygdskäma. Butiker, tjänsteföretag, fastighetsägare, kommunen, ideella föreningar och lokalbefolkning ska samarbeta för att göra Tierp till en levande, attraktiv och modem mötes- och handelsplats. Genom att sammanställa önskemål och visioner från enkätundersökningar, workshops, möten och diskussioner ska ett underlag tas fram för att ligga till grund för kommunens kommande centrumplan. Arbete ska ske för att behålla de butiker som finns i centrum idag, men också för att skapa fler och på det viset även fler arbetstillfällen. Projektet är inriktat på Tierps centralort, men förväntas på olika sätt ge "ringar på vattnet" för hela kommunen. 

Målet med projektet är genomförda möten och workshops samt genomförd enkät för att samla in invånarnas och befintliga företagares åsikter kring vad som är en attraktiv landsbygdskäma och vad som behövs för att skapa detta. Genomförda möten med alla berörda fastighetsägare i centrum. Ett sammanställt underlag med förslag till kommunens centrumplan. 

Aktiviteterna i projektet är: Anställa projektledare; Medverkande av anställd på Tierps kommun för administrativa uppgifter och dokumentation; Kartlägga invånarnas behov genom enkäter och samtal; Skapa referensgrupp med representanter från fastighetsägare, företagare, kommunen, föreningar och invånare; Genomföra workshops; Enskilda möten med kommunala och privata fastighetsägare; Aktivt medverka till utformningen av ny centrumplan.
Kontaktpersoner
Cecilia Werme
073 - 382 80 06Hemsida
Kommun
Tierp
Sidan uppdaterad 2019-08-27/KA