Förstudie lokal utveckling av Gysinge-Österfärnebo: Skola, informationskanaler och transporter i lokalområdet

Journalnummer
2018-4279
Projektägare
Österfärnebo sockens utvecklingsråd
Projekttid
2018-11-28 - 2020-06-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet har en bred lokal förankring och ett tydligt underifrånperspektiv. Projektet undersöker frågor som är aktuella på många platser och har förutsättningar att, utöver den egna bygden, också inspirera och lära andra.
Använda stödmedel
298 625 kr
Total omslutning
438 345 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att genomföra en förstudie för tre parallella insatser som ska säkerställa en attraktiv bygd att leva och verka i.

Målet med projektet är grundläggande undersöka de tre olika områdena och konklusionerna ska presenteras skriftligt i ett sammanfattande dokument som ger en tydlig bild över förutsättningarna för att genomföra de tre beskrivna insatserna ovan.

Aktiviteterna i projektet är: projektledning, styrgruppsmöten, referensgruppsmöten, enkätundersökning, studiebesöksresor, dialogträffar och informationsmöten
Kontaktpersoner
Paulina Lingers
073-9639636

 Nanna Jan-Ers
070-4248089
Hemsida
Kommuner
Sandviken
Sidan uppdaterad 2021-01-25/KA