Användning av EU-logotyp och andra informationskrav från fonderna


EU ställer krav på att den som har fått stöd ska informera om det och visa EU- och Leader-logotyperna. Det är olika krav beroende på vilken fond som finansierar projektet. Observera att Jordbruksverket kan dra av eller återkräva stödet om ni inte uppfyller informationskraven.

I beslut om stöd står det vilken logotyp du ska använda
Användning av logotyper är ett villkor i beslutet om stöd. Det framgår alltså av beslutet vilken logotyp du ska använda, det vill säga till vilken fond du ska hänvisa till i din information om projektet, se särskilda krav på informationsinsatser för olika fonder. Även att stödmottagaren visar en skylt kan vara ett villkor.

Varför visa finansieringen från EU?
Att visa finansiering från EU har på senare år blivit allt viktigare. EU-kommissionen vill synliggöra att EU underlättar och möjliggör delar i människors vardag. Detta ska även motverka ifrågasättanden av EU:s nytta och gemensamma värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Allmänna krav
Under tiden som projektet pågår ska stödmottagaren informera allmänheten om stödet genom att:

1. Ge en kort beskrivning av projektet, inklusive projektets syfte och resultat, på projektägarens webbplats, om det finns en sådan. På webbplatsen ska det också framgå att projektet fått stöd från Europeiska unionen.

2. Alltid sätta upp en skylt i A3-format om det offentliga stödet överskrider 500 000 kronor. Skylten ska informera om projektet och att projektet fått stöd från EU på en plats som är tydligt synlig för allmänheten.

Informationsinsatser
När du informerar om arbetet med projektet och publicerar något som du har tagit fram inom projektet ska du använda den EU-logotyp som gäller för respektive fond, se särskilda krav på informationsinsatser för olika fonder. Det gäller till exempel broschyrer, nyhetsbrev, skyltmaterial och annonser. Det gäller också digitala eller sociala medier så som webbplatser, film och Facebook.

Har stödmottagaren en egen webbplats så ska det den innehålla en beskrivning av projektet. På plattformar som inte ägs av stödmottagaren, men som används i projektet av stödmottagaren, behöver inte information om stödet finnas med. Exempel på sådana plattformar är turistdestinationers marknadsföringssidor eller andra produktförmedlingssidor.

Material som inte innehåller information om projekt eller EU-stöd, behöver inte ha med EU-logotypen. Exempel på detta är små reklamföremål, visitkort eller kuvert. Logotypen behöver inte finnas med när stödmottagaren informerar om sin ordinarie verksamhet.

Kravet på att informera om projektet och visar logotyper gäller enbart stödmottagaren. När andra än stödmottagaren informerar om projektet finns inga krav på innehåll eller logotyper.

Logotyper på Facebook
Att ha med information om projekt, EU-logotypen och Leader-logotypen i sociala medier kan vara svårt, beroende på hur plattformen är uppbyggd. Därför är kravet på logotyper begränsat till Facebook. Övriga sociala medier är undantagna från logotyp-kravet.

För Facebook gäller då följande:
  • Sidor som är skapade av projektet och drivs av projektets personal, exempelvis leaderområdets egen profil eller som används för att sprida information om projektet under projekttiden: EU-logotyp och Leaderlogotyp ska finnas på en synlig plats och vara skilda från flödet, exempelvis i omslagsbild.

Skyltar, affischer och liknande
Om ett projekt har utgifter för investeringar ska de sätta upp en skylt som visar att investeringen har gjorts med hjälp av EU-stöd. Skylten ska sättas upp om det finns en lämplig plats att sätta upp den.
Skylten ska visa EU-logotypen och innehålla hänvisningar till den fonden som har finansierat investeringen.
Om stödmottagaren genom projektet sätter upp vägskyltar behöver ingen EU-logotyp finnas med. Vägskylten är varken en investering eller en informationsinsats om projektets innehåll.
I projekt med stöd från socialfonden ska en skylt sättas upp oavsett projektets storlek och utgiftstyper.
I regional- och socialfonden ska det finnas en skylt och informationen om EU-stödet, inklusive logotyp, uppta minst 25 procent av ytan.

Mindre investeringar
Under genomförandet av projektet ska du sätta upp en skylt i A3-format om det offentliga stödet är upp till 500 000 euro.
Skylten ska sättas upp på en plats som är synlig för allmänheten. Den ska innehålla information om projektet och att stödet kommer från EU.
Utgiften för skylten är stödberättigad. Jordbruksverket beställer skylten och skickar ut till stödmottagaren när beslut om stöd tas. Vid ansökan om utbetalning ska den som har fått stöd skicka med betalningsunderlag för skylten.
För landsbygdsfonden finns ett undantag från detta krav. Projekt upp till 50 000 euro behöver inte sätta upp någon skylt.

Stora investeringar
Investeringar i byggverksamhet eller infrastruktur som ligger över 500 000 euro i stöd kräver en särskild utformning av informationen.
Utgiften för skylten är stödberättigad. Jordbruksverket beställer skylten och skickar ut till stödmottagaren när beslut om stöd tas. Vid ansökan om utbetalning ska den som har fått stöd skicka med betalningsunderlag för skylten. 
Sidan uppdaterad 2018-01-10/KA