Adrenalin & Romantik

Journalnummer
2016-6275
Projektägare
Turismutveckling i Norra Uppland ekonomisk förening
Projekttid
2016-09-27 - 2021-11-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för prioritering av LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet förväntas genom samverkan, tematisering och marknadsföring öka antalet gästnätter i området och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade arbetstillfällen och verksamheter.
Använda stödmedel
1 794 748
Total omslutning
3 337 398 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att stärka besöksnäringen i Tierps och Älvkarlebys kommuner. Genom samverkan, tematisering och marknadsföring, öka antalet gästnätter i området och därigenom bidra till nya och bevarade arbetstillfällen. Genom arbetet i projektet bidra till en attraktivare landsbygd som stärker förutsättningarna för företagande och inflyttning samt ger ett mervärde för redan boende i området. 

Målet med projektet är ett nytt nätverk, nya samarbeten mellan företagare och ett ökat antal gästnätter i området. Framtagna teman för marknadsföring, ett gemensamt varumärke och en gemensam grafisk profil. En gemensam bildbank samt utvecklade fysiska platser.  

Aktiviteterna i projektet är:
- Steg ett. Etablering och utökning av nätverk. Utöver redan engagerade företag i projektet ska fler turistföretagare, föreningar och övriga företag informeras och inspireras att delta i projektet.
- Steg två. Arbete med tematisering. Framtagande av gemensamt varumärke och grafisk profil. Arbete med produktutveckling och för ökad miljömedvetenhet hos företagarna. Skapande av gemensam bildbank. Samarbete kring nya tjänster och kartläggning av ytterligare nya produkt- och tjänstemöjligheter. Uppbyggnad av gemensam mötesplats för företagen som bygger på tematisk destinationsutveckling.
- Steg tre. Handfast arbete för att underlätta företagens marknadsföring. Mässdeltaganden. Arrangemang av upplevelser/händelser med nyhetsvärde som marknadsförs genom pressreleaser. Utveckling av 2-3 platser rent fysiskt.
Kontaktpersoner
Sanna Rudling
070-768 99 98
 

Hemsida
Kommuner:
Tierp och Älvkarleby


Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA