Halvtidsutvärdering

Halvtidsutvärdering av leaders mjuka värden
Leader Nedre Dalälven 3 har påbörjat sin halvtidsutvärdering. Utvärderaren heter Hanna Wickström och läser sista terminen på Agronomprogrammet med inriktning landsbygdsutveckling på SLU i Uppsala. Utvärderingen är en del av hennes exjobb. 

Hanna, som redan har påbörjat sina intervjuer, kommer undersöka leaders mjuka värden, såsom sociala effekter, ökat lokalt samarbete och synergieffekter. Genom detta hoppas kansliet och LAG få en bredare bild och djupare förståelse för projektens och metodens effekter. Intervjuerna kommer genomföras under hösten 2018. Utvärderingen kommer finnas att ta del av på årsmötet i maj.